Tarifes

Publicador de continguts

Servei municipal d'Aguas del Término de Calvià (ATERCA)

 

Els preus del servei de l'aigua s'elaboren tenint en compte les característiques específiques del municipi, els seus costos de gestió i la legislació vigent. Aquest preu correspon al servei de gestió de subministrament d'aigua o de clavegueram.

L'aigua és un bé de titularitat pública, per la qual cosa és l'administració competent, normalment els ajuntaments i l'organisme corresponent del Govern de les Illes Balears, qui s'encarrega de fixar els preus del servei.

Els factors que determinen el preu de l'aigua a cada municipi són diversos: l'escassetat o abundància de recursos hídrics del territori; l'origen de l'aigua (subterrània, superficial, de mar) i el seu cost d'extracció i tractament; la mida i el tipus de nucli urbà (ciutats compactes o disseminades); l'estat de les infraestructures; els criteris que s'adopten per finançar el seu manteniment, i altres factors com la qualitat del servei, l'eficiència, l'experiència, la tecnologia, la innovació, la qualificació i la formació del personal, etc. 

 • Servei d'aigua

  BOIB 76 aplicació des del 05/06/2014

  La factura inclou el concepte AIGUA, que es compon per dues parts, una de fixa denominada quota i una part variable o consum. La part fixa és la que paguen tots els usuaris, hagin o no hagin consumit aigua, com a contribució als costos fixos de gestió del servei d’aigua. La part variable correspon al consum de cada immoble i, sobre aquest consum, s’apliquen tarifes creixents, en funció dels trams definits a l’estructura tarifària del municipi. Els ingressos recaptats per aquest darrer concepte es destinen a la compra i/o captació d’aigua, la potabilització, el control sanitari permanent, la distribució d’aigua a la pressió adequada, i també al manteniment de les instal·lacions i el servei d’atenció a l’usuari.

  Quota de servei  Preu
  Domèstic 4,58 €/unitat de consum/mes
  Industrial  
  Comerços i locals de negocis 14,68 €/unitat de consum/mes
  Bars y restaurants 27,54 €/unitat de consum/mes
  Plaça hotelera 1,13 €/mes/plaça
  Consum  Preu
  Domèstic  
  Fins a 7,5 m3/unitat de equivalent/mes 0,8087 €/m3
  De 7,5 a 22,5 m3/unitat de equivalent/mes 1,1171 €/m3
  De 22,5 a 37,5 m3/unitat de equivalent/mes 2,0255 €/m3
  Excés de 37,5 m3/unitat de equivalent/mes 3,0663 €/m3
  Comerços i locals de negocis  
  Fins a 7,5 m3/unitat de equivalent/mes 0,8087 €/m3
  De 7,5 a 22,5 m3/unitat de equivalent/mes 1,1171 €/m3
  De 7,5 a 22,5 m3/unitat de equivalent/mes 2,0255 €/m3
  Excés de 37,5 m3/unitat de equivalent/mes 3,0663 €/m3
  Bars i restaurants  
  Fins a 7,5 m3/unitat de equivalent/mes 0,8087 €/m3
  De 7,5 a 22,5 m3/unitat de equivalent/mes 1,1171 €/m3
  De 7,5 a 22,5 m3/unitat de equivalent/mes 2,0255 €/m3
  Excés de 37,5 m3/unitat de equivalent/mes 3,0663 €/m3
  Hotels  
  Trams de consum iguals que a tarifa domèstica aplicant a cada tram el coeficient "0,25€ x plaça hotelera". Preus iguals que tarifa domèstica.  
   
 • Canon del agua

  És un tribut de recaptem per compte de l’Agència Tributària de les Illes Balears. Inclou una part fixa o quota i una part variable en funció del consum, que es factura a preus creixents. El Govern de les Illes Balears destina la recaptació d’aquest tribut a la inversió i explotació dels sistemes de sanejament i, en termes generals, al desenvolupament de les polítiques hidràuliques de la comunitat autònoma. La taxa es publica al BOIB i a la web de l’Agència Tributària de les Illes Balears.