Condiciones de uso de la oficina virtual

Les operacions fetes a través de l'Àrea de clients de AGUAS DEL TERMINO DE CALVIA S.A. es regeixen per les condicions següents:

Primer. Objecte

Aquestes condicions particulars ("condicions") tenen per objecte regular l'accés i l'ús de l'Àrea de clients ("AC") de AGUAS DEL TERMINO DE CALVIA S.A. (en endavant, resumidament, “la companyia”).

L'ús d'aquest servei implica la conformitat de l'usuari de l'AC amb aquestes condicions d'ús i les especificacions requerides per dur a terme cada operació que faci a través del servei, així com la informació legal i sobre privacitat que està disponible a la pàgina web de la companyia.

Mitjançant el servei d'Àrea de clients de la companyia, l'usuari de l'AC pot dur a terme de manera virtual diversos tràmits i gestions relacionats amb els seus contractes en vigor.

Es consideren vàlides les comunicacions dirigides per la companyia a l'usuari de l'AC mitjançant el servei d'Àrea de clients.

Segon. Procés de registre de l'usuari de l'AC. Alta a l'AC.

Per poder fer ús de l'Àrea de clients, cal completar el procés de registre que es descriu a continuació i acceptar aquestes condicions.

L'AC de la companyia es posa a disposició exclusivament:

  • De clients titulars d'un contracte en vigor amb la companyia ("particulars").
  • D'administradors de finques col·legiats ("administradors de finques").
  • D'apoderats de persones jurídiques amb un contracte en vigor amb la companyia ("apoderats").

L'alta al servei gratuït d'Àrea de clients implica l'acceptació de les condicions del servei, de la seva política de privacitat i de les funcionalitats presentades en cada moment per a cadascuna de les operacions i gestions dutes a terme mitjançant aquest servei.

Les persones més grans de 18 anys que compleixin els requisits anteriors poden sol·licitar l'alta a l'AC en nom propi o dels tercers als quals representen legítimament.

Al començament del procés de registre, s'han de facilitar dades identificatives i de contacte de la persona sol·licitant, així com informació sobre el contracte en vigor amb la companyia a partir del qual se sol·licita l'accés a l'AC. Excepte en el cas d'apoderats i administradors de finques, l'alta a l'AC s'ha de sol·licitar en nom propi.

En cas que, en l'alta, o durant l'alta, l'usuari de l'AC faciliti dades d'altres persones físiques, haurà de manifestar que en té el consentiment exprés, cosa que haurà de ser degudament acreditada amb el corresponent document d'autorització o de representació, en cas d'administradors de finques o representants de persones jurídiques, perquè la companyia pugui utilitzar les dades amb les finalitats esmentades.

En qualsevol cas, l'usuari es compromet a proporcionar informació certa en relació amb les seves dades personals i a mantenir-les actualitzades.

La companyia es reserva el dret de rebutjar les sol·licituds d'alta en què no hi hagi coincidència entre la informació facilitada en el procés de registre i la que consti en els seus sistemes.

Durant el procés d'alta, l'usuari de l'AC tria el seu nom d'usuari i rep un correu electrònic per crear la clau d'accés i acabar el procés d'activació.

L'usuari de l'AC ha d'utilitzar una clau d'accés a l'Àrea de clients que compleixi uns requisits mínims de seguretat (tenir una llargada mínima de 6 caràcters i contenir, com a mínim, 2 nombres i 2 lletres).

L'usuari de l'AC pot accedir al seu perfil utilitzant el nom d'usuari i la clau d'accés.

En cas que l'alta s'hagi dut a terme mitjançant atenció telefònica o de manera presencial, l'usuari de l'AC rebrà un correu electrònic per crear la clau d'accés i acabar el procés d'activació.

L'usuari de l'AC es compromet a observar la confidencialitat més estricta respecte de l'identificador, el nom d'usuari i la clau d'accés.

La companyia queda exonerada de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de l'ús incorrecte o negligent de la clau d'accés, així com de la cessió a tercers, pèrdua, robatori o furt de la clau, o de qualsevol acte i omissió de l'usuari de l'AC que pugui ser motiu de frau.

Per motius de seguretat, la companyia pot modificar la clau d'accés. Aquesta circumstància ha de ser convenientment notificada a l'usuari de l'AC.

Tots els tràmits duts a terme mitjançant el nom d'usuari i la clau d'accés de l'usuari de l'AC es consideraran efectuats vàlidament per ell mateix i generaran els drets i les obligacions que se'n derivin.

Tercer. Obligacions de l'usuari de l'AC.

L'ús de l'AC es du a terme sota l'única i exclusiva responsabilitat de l'usuari de l'AC.

L'usuari de l'AC ha de custodiar adequadament el nom d'usuari i la clau d'accés de l'AC i és l'únic responsable de l'ús que se'n faci. L'usuari de l'AC es compromet a comunicar qualsevol sospita de robatori, suplantació o ús fraudulent de les seves credencials a través dels mitjans de contacte descrits al punt 6 d'aquestes condicions.

Es recomana canviar periòdicament la contrasenya.

Quart. Baixa de l'usuari de l'AC.

L'usuari de l'AC es pot donar de baixa en qualsevol moment del servei d'Àrea de clients des de l'opció de configuració d'usuari de l'AC prevista a l'aplicació.

La companyia es reserva el dret a bloquejar o suspendre la realització de tràmits a través de l'AC de manera immediata i sense avís previ en els casos següents:

  • Quan acabi la vigència del contracte a partir del qual es va sol·licitar l'accés a l'AC.
  • Quan hi hagi sospites que l'usuari de l'AC incompleix el que estableixen aquestes condicions.
  • Quan hi hagi indicis d'ús fraudulent de les claus d'accés de l'usuari de l'AC.
  • Quan hi hagi indicis de suplantació de la identitat del titular del contracte en el procés de registre.
  • Quan hi hagi indicis que el client ha facilitat dades falses.

La companyia es reserva el dret a exercir accions legals que es puguin derivar dels danys soferts a conseqüència de l'ús fraudulent o en contra d'aquestes condicions d'ús.

Cinquè. Responsabilitat de la companyia

La companyia farà tot el possible per oferir a l'usuari de l'AC accés al servei de manera continuada. No obstant això, l'AC pot no estar disponible íntegrament o en relació amb algun dels tràmits i gestions que s'ofereixen per diferents motius, com ara emergències, sobrecàrrega o connexions, fallada de l'enllaç, problemes en equips de xarxa, interferències o força del senyal. Aquesta indisponibilitat no atorga cap dret de compensació a l'usuari de l'AC..

La companyia no es responsabilitza de cap dany o alteració en els dispositius de l'usuari de l'AC ni per dades, missatges o pàgines perdudes, no guardades o retards per interrupcions o problemes de rendiment de l'AC. La companyia tampoc no es fa responsable dels danys causats per les possibles intromissions il·legítimes de tercers fora del seu control.

La informació proporcionada a l'AC ha estat recopilada i verificada amb la diligència deguda.

Sisè. Comunicació d'incidències

Si l'usuari de l'AC vol fer qualsevol consulta en relació amb l'AC o sobre aquestes condicions, es pot posar en contacte amb el departament de clients de la companyia mitjançant l'enllaç de contacte del web.

Setè. Política de privacitat

Les dades personals que se sol·liciten són les estrictament necessàries per al manteniment, desenvolupament o control de la relació contractual amb l'usuari de l'AC.

L'usuari de l'AC garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, i es fa responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. En cas que les dades aportades pertanyin a un tercer, l'usuari de l'AC garanteix que ha informat aquest tercer dels aspectes continguts en aquesta política i que n'ha obtingut l'autorització per facilitar les seves dades a la companyia per a les finalitats esmentades.

Les dades de caràcter personal que es facilitin, així com altres dades addicionals que es puguin donar i les generades a conseqüència de la prestació del servei de subministrament d'aigua dins l'activitat de tractament de clients i usuaris del cicle integral de l'aigua, amb la finalitat de gestionar-ne el contracte, sol·licitud o petició, seran incorporades a la base de dades de la companyia.

Per a més informació sobre el tractament que fa la companyia de les dades, l'usuari de l'AC pot consultar la política de privadesa del web de l'empresa i la política de protecció de dades de clients i usuaris del servei.

En tot cas, i de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, general de protecció de dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l'usuari de l'AC pot accedir a les seves dades, rectificar-les, suprimir-les i oposar-se al seu tractament o limitar-lo enviant una sol·licitud acompanyada d'una còpia del DNI o equivalent i, si escau, del document de representació, per qualsevol dels mitjans següents:

  • Mitjançant l'apartat de contacte del nostre web.
  • Registrant la sol·licitud a qualsevol de les nostres oficines del servei.

Vuitè. Jurisdicció i llei aplicable

Les condicions de l'AC es regeixen per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol discrepància que pugui sorgir, llevat que la normativa de protecció de consumidors i usuaris estableixi una altra cosa, les parts se sotmeten de manera expressa a la jurisdicció i competència dels tribunals de la localitat del domicili social de la companyia.